Russian Academy of Sciences
Steklov Mathematics Institute
Lomonosov Moscow State University

International Conference
"Gauge Fields. Yesterday, Today, Tomorrow"


Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia,
January 19-24, 2010

 Home page  

Mathematical Institute

On the map:
[1] – The Steklov Mathematical Institute
[2] – Bus stop "Univermag Moskva"
[3] – Bus stop "Univermag Moskva"
[4] – Exchange office
[5] – Stake restaurant "Goodmen's"
[6] – Fish restaurant "Zolotoi Ostap"
[7] – Cafe
[8] – Portugal restaurant "Portu atrium"
[9] – Cafe "Kashalot"
[10] – the Japanese restaurant “Take”
[11] – Cafe-Restoran "Tochka Kipeniya"
[12] – Beer pub "Tochka Kipeniya"
Steklov Mathematical Institute

© Steklov Mathematical Institute, 2009